ผู้บริหาร สพม.ลพบุรี

ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี