การติดต่อ

สถานที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
ภายในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ถนนนารายณ์มหาราช
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 036689766
โทรสาร : 036689709
ปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ : sesalop.pr@gmail.com