กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ