กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวขวัญเนตร ดาวทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ