กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางปาณิสรา ตุลพันธุ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

นางสาวปัณณ์รัศม์ ยศวัฒนะกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ