กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางแสงเดือน ชุ่มใจรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวลออรัตน์ สงศรีโรจน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวโอภาสินี นิ่มวงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ