กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางแสงเดือน ชุ่มใจรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา