กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายศรุต หรั่งแร่
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา