กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

นางปาณิสรา ตุลพันธุ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน