กลุ่มอำนวยการ

นางสาวชนาพร เคลือบคล้าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวกรรณิกา บุญมา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางนัจรีย์ เปลี่ยนละออ
แม่บ้าน