ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 รอบสอบที่ 1 (25-26 กุมภาพันธ์ 2566) จำนวน 6 สนามสอบ ได้แก่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โรงเรียนพระนารายณ์ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ และ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมีหัวหน้าสนามสอบทุกสนามสอบอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย