ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โรงเรียนพระนารายณ์

วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางปาณิสรา ตุลพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โรงเรียนพระนารายณ์ ในการนี้มี นางกาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ และคณะครู ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนพระนารายณ์