การคัดเลือกนักเรียนตามโครงการทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2567

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานกรรมการ ในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนตามโครงการทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ โดยมี นักเรียนที่ประสงค์ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 20 ราย แบ่งเป็น นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จำนวน 7 ราย นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จำนวน 6 ราย นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จำนวน 7 ราย นักเรียนที่ประสงค์ศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 เข้ารับการคัดเลือกจำนวน 1 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี