แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ เครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มที่ 3 จังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวพรรณราย เพิ่มพูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) สู่การพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ เครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มที่ 3 จังหวัดลพบุรี ผ่านระบบการประชุม ZOOM
ณ ห้องประชุมวงพระจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี