ประชุมหารือการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาในระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ (18 กลุ่มจังหวัด)

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมหารือการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาในระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
(18 กลุ่มจังหวัด) ในการนี้มี นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารการมัธยมศึกษา เป็นประธานในการประชุม
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting