การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมิน PISA 2025

2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแผนการดำเนินงานยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อน PISA 2025