ประชุมทบทวนมาตรการการรายงานข่าวและการจัดการความรุนแรงในโรงเรียน

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย สิบเอกพิชิต แจ้งพร้อม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายศรุตหรั่งแร่ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าการประชุมทบทวนมาตรการการรายงานข่าวและการจัดการความรุนแรงในโรงเรียนเพื่อเป็นการทบทวนมาตรการการรายงานข่าวการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการจัดการความรุนแรงในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทันท่วงทีและมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดโดยศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting