รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ (แห่งที่ ๒)

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี เมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้น สพฐ. จาก พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ (แห่งที่ ๒) พร้อมทั้งฟังการนำเสนอภาพรวมการจัดการศึกษาในจังหวัดลพบุรี ตามนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” โดย ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุม ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ (แห่งที่ ๒)