เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา กับผู้บริหารและบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดลพบุรี

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี เมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้น สพฐ. จากว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา ปัญหา อุปสรรคในการดำเนิน ร่วมกับผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 และเขต 2 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1