โครงการพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 2

วันที่ 11-13 มีนาคม 2567 นายศุภศิฏ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวณัฐริตา นาสถิตย์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่น 2 เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้านการตรวจสอบภายในจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด ในการนี้มี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร