แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรก

Read more

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษเเห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ระดับกลุ่มจังหวัดด้านการส่งเสริมอาชีพเเละมีงานทำ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรก

Read more

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษเเห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ระดับ 2 ดาว กลุ่มจังหวัดที่ 2

วันอังคารที่ 2 กรกฎา

Read more