การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษเเห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ระดับ 2 ดาว กลุ่มจังหวัดที่ 2

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
และนางสาวพรรณราย เพิ่มพูลศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองความโดดเด่น
ของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษเเห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ระดับ 2 ดาว กลุ่มจังหวัดที่ 2 ในการนี้มี นางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting