การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษเเห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ระดับกลุ่มจังหวัดด้านการส่งเสริมอาชีพเเละมีงานทำ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ระดับกลุ่มจังหวัด ด้านการส่งเสริมอาชีพและมีงานทำ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวพรรณราย เพิ่มพูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และคณะกรรมการ ระดับกลุ่มจังหวัด เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมวงพระจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี