การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ OBEC Content Center ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
และนางสาวพรรณราย เพิ่มพูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ OBEC Content Center ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมละโว้ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี