แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
และนางสาวพรรณราย เพิ่มพูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี