โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขัน เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

Read more

ผลงานวิธีปฏิบัติหรือแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

สำนักงานเขตพื้นที่กา

Read more

มอบโล่และเกียรติบัตร การแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

วันที่ 26 มิถุนายน 2

Read more

สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ สพฐ.

วันที่ 26 มิถุนายน 2

Read more

สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในการขับเคลื่อนการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET)

วันที่ 26 มิถุนายน 2

Read more

ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 30 พฤษภ

Read more