การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 7)

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนา

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างความรู้ความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาของสำนักบริหารการมัธยมศึกษา (SESA)

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนา

Read more

ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) คณะที่ 6

วันที่ 4-7 มิถุนายน

Read more

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคุณภาพสื่อเข้าสู่ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภ

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการนิเทศส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมนิเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการนิเทศการศึกษา เครือข่ายการนิเทศขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภา

Read more

การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 6)

วัันศุกร์ที่ 24 พฤษภ

Read more

นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา , โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม และโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

วันอังคารที่ 21 พฤษภ

Read more

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านระบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภา

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม

Read more