ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับรูปชื่อ – นามสกุลตำแหน่งระยะเวลา
1นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธีผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2564
2นายปริญญา จุฑาสงฆ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีวันที่ 30 สิงหาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
3ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
4 นางสาวอัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี วันที่ 1 ตุลาคม 2565
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
5นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี วันที่ 1 ตุลาคม 2566
ถึงปัจจุบัน