การติดต่อ

สถานที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
ภายในโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 88 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน
ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ : 036-689766
โทรสาร : 036-689709
ปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ : sesalopburi@gmail.com

เบอร์โทรภายในชื่อกลุ่ม
036-689766 ต่อ 101กลุ่มอำนวยการ
036-689766 ต่อ 102กลุ่มบริหารงานบุคคล
036-689766 ต่อ 103กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
036-689766 ต่อ 104กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
036-689766 ต่อ 105กลุ่มนโยบายและแผน
036-689766 ต่อ 106กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
036-689766 ต่อ 107กลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT)
036-689766 ต่อ 108กลุ่มกฎหมายและคดี
036-689766 ต่อ 109กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
036-689766 ต่อ 110หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนที่