การติดต่อ

สถานที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
ภายในโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 88 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน
ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 036-689766
โทรสาร : 036-689709
ปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ : sesalopburi@gmail.com