ประวัติความเป็นมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 38 ง ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่กำหนดใหม่สามารถดำเนินการบริหาร และ จัดการศึกษาได้ตามภารกิจงานที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามลำดับ ดังนี้

 1. นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
  ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 313/2564 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2564
 2. นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
  ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1319/2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
  ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
 3. ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 4. นางสาวอัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
 5. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
  ตั้งแต่วันที่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงปัจจุบัน

มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จำนวน 25 โรงเรียน