ผู้บริหาร สพม.ลพบุรี

นางสาวอัจฉรา ช่วยนุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
Ajchara.ku@hotmail.com036-689766
ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
maykinnet@hotmail.com036-689766
นายธีรสิทธิ สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
Teerasit9825@gmail.com036-689766