ผู้บริหาร สพม.ลพบุรี

ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี

maykinnet@hotmail.com036-689766
นายธีรสิทธิ สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
Teerasit9825@gmail.com036-689766