สหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
โรงเรียนขุนรามวิทยา
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ
โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
โรงเรียนพัฒนานิคม
โรงเรียนลำสนธิวิทยา