สหวิทยาเขตละโว้ธานี

โรงเรียนพระนารายณ์
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
โรงเรียนโคกตูมวิทยา
โรงเรียนดงตาลวิทยา
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม