สหวิทยาเขตวงพระจันทร์

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
โรงเรียนโคกเจริญวิทยา
โรงเรียนบ้านชีวิทยา
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
โรงเรียนปิยะบุตร์
โรงเรียนยางรากวิทยา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา