ITA Online 2024

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ตัวชี้วัด
>>ข้อมูลพื้นฐาน<<
1โครงสร้าง
2ข้อมูลผู้บริหาร
3อำนาจหน้าที่
4ข้อมูลการติดต่อ
>>การประชาสัมพันธ์<<
5ข่าวประชาสัมพันธ์
>>การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล<<
6Q&A
>>การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนการดําเนินงานและงบประมาณ<<
7แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
8แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี
9รายงานผลการดําเนินงานประจําปี
>>การปฏิบัติงาน<<
10คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
11คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
12ข้อมูลสถิติการให้บริการ
13E-Service
>>การจัดซื้อจัดจ้าง<<
14รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
15ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
17รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
>>การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล<<
18แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
20ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
21การขับเคลื่อนจริยธรรม
>>การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ<<
22แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
23ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
24ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
>>การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม<<
25การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
>>การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน<<
26ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NoGift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
27การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
28รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
29รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
>>การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต<<
30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
31รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
>>การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสแผนป้องกันการทุจริต<<
32แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
33รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
>>มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน<<
34มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
35รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน