ประชุมการตรวจราชการนโยบายการจัดการเรียนการสอนฯ

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.ลพบุรี เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการนโยบายการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 2 (เดือนสิงหาคม – กันยายน 2564) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา เข้าประชุมฯ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี