ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดย นายปริญญา จุฑาสงฆ์ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัย พร้อมทั้งแนวทางการให้บริการการฉีดวัคน Pfizer สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี