พิจารณาการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมพิจารณาการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมฯ ณ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา