สพม.ลพบุรี ต้อนรับ รองเลขากพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.ลำสนธิวิทยา

วันจันทร์ที่ 4 ต.ค. 2564 นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการ กพฐ. เข้าพื้นที่ตรวจราชการเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ร.ร.ลำสนธิวิทยา สพม.ลพบุรี โดยมีว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รก.ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วยนายวรเทพ หอมจันทร์ ผอ.ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา ประธานสหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์ นายสิปนนท์ คงอิ่ม ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯและคณะผู้บริหารในสหวิทยาเขต ร่วมให้การต้อนรับ และนำเข้าดูในพื้นที่น้ำท่วมต่าง ๆ ของโรงเรียน และความเสียหาย พร้อมทั้งให้คำแนะนำข้อเสนอแนะแก่นายวงเดือน สารวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ในการประชุมวางแผนกับคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน การเตรียมฟื้นฟู ซ่อมแซมที่เป็นระบบ หลังน้ำลด การประเมินความเสียหาย การจัดทำแผนป้องกันภัยและแผนต่าง ๆ และการซักซ้อมทำความเข้าใจแก่บุคลากรของโรงเรียน ให้เตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ต่อไป พร้อมแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจแก่บุคลากรของโรงเรียนทุกคน