ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.โคกสลุงวิทยา

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี ได้มาตรวจเยี่ยมร.ร.โคกสลุงวิทยา ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระยะทางห่างจาก สพม.ลพบุรี 63 กม.การเตรียมอาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซี่งพบว่ามีความพร้อมเปิดเรียนแบบ Onsiteได้ และข้อมูลร้อยละของความสมัครใจที่ผู้ปกครองยินยอมให้นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 และร่วมแสดงความยินดีกับผอ.พรทิพย์ ทานะมัย ผอ.ร.ร.โคกสลุงวิทยาคนใหม่ พร้อมทั้งใช้โอกาสนี้พบปะพูดคุยกับคุณครู ในห้องประชุม