สพม.ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.หนองม่วงวิทยา

วันที่ 13 ต.ค.2564 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รรท.ผอ.สพม.ลพบุรี ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน และครู ในวันนี้เยี่ยมคุณครูที่สอนวิชาช่างอุตสาหกรรม สอบถามติดตามรับทราบปัญหาของการจัดหาเครื่องมือและวัสดุฝึกในงานช่าง การจัดการเรียนการสอนวิชาช่างอุตสาหกรรมที่เน้นฝึกทักษะให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ ซึ่งได้ให้ความสนใจในการเยี่ยมชมโรงฝึกงานช่าง กระบวนการจัดการเรียนการสอน และเยี่ยมเป็นกำลังใจครูผู้สอนวิชาดนตรีสากลจัดการเรียนการสอนโดยนำเครื่องดนตรีของตนเองมาให้นักเรียนฝึกซ้อมในบางประเภท รับทราบแนวทางการจัดหาเครื่องดนตรีสากลของโรงเรียน