สพม.ลพบุรี ขับเคลื่อนต้านทุจริตศึกษา ละโว้ธานี

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) ของสหวิทยาเขตละโว้ธานี จำนวน 8 โรงเรียน วิทยากรโดย ศน.สุนทรีย์ จันทร์สำราญ ศน.สพม.ลพบุรี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการขับเคลื่อนหลักสูตรทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษาต่อไป ทั้งนี้ขอขอบคุณประธานสหวิทยาเขตละโว้ธานี ผอ.กาญจนา บุญคง และคณะครูที่สนับสนุนสถานที่ และอุปกรณ์ ในการจัดประชุมแบบเว้นระยะห่างในวันนี้ตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ณ ห้องพุทธนวมินทร์ โรงเรียนพระนารายณ์
📥 ติดตามภาพที่ https://drive.google.com/…/1hIIpYRh6oQhGsW6_8-NdOkJBDnu…