ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา

วันที่ 20 ต.ค. 2564 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทนผอ.สพม.ลพบุรี ตรวจเยี่ยมเป็นกำลังใจแก่คณะผู้บริหารและครู ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา ติดตามร้อยละของนักเรียนที่รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid19 การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ และมาตรการการป้องกัน ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ขอบคุณผอ.วรเทพ หอมจันทร์ ผอ.ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา รองผอ.ร.ร.และคณครูทุกท่าน ที่ร่วมมือกันเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเรียนแบบOnsite หรือแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม