สพม.ลพบุรี ขับเคลื่อนต้านทุจริตศึกษา สหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์

วันที่ 20 ต.ค. 2564 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) ของโรงเรียน ในสหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์ จำนวน 8 โรงเรียน วิทยากรโดย ศน.สุนทรีย์ จันทร์สำราญ ศน.สพม.ลพบุรี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการขับเคลื่อนหลักสูตรทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษาต่อไป ทั้งนี้ขอขอบคุณประธานสหวิทยาเขต ผอ.วรเทพ หอมจันทร์ ผอ.ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา คณะผู้บริหารและครูที่สนับสนุนสถานที่ และอุปกรณ์ ในการจัดประชุมแบบเว้นระยะห่างในวันนี้ตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ณ ห้องประชุมร.ร.ชัยบาดาลวิทยา