รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1/2564

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา จ.ลพบุรี