การพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 ปีการศึกษา 2564 โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน และ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม