รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) ระดับ ScQA

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA ประเมินการดำเนินงานของโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จังหวัดลพบุรีพร้อมคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผลการพัฒนาของโรงเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA