ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

วันที่ 2 พ.ย. 2564 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทนผอ.สพม.ลพบุรี ตรวจเยี่ยมเป็นกำลังใจแก่คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ติดตามร้อยละ ของนักเรียนที่รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid19 และการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 พร้อมทั้งมาตรการการป้องกัน ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย และคณะครูทุกท่าน ที่ร่วมมือกันเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเรียนแบบOnsite หรือแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม