อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพัฒนานิคม ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน และ ดร.อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพัฒนานิคม