การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 22 พ.ย.64 คณะกรรมการตรวจประเมินในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัด สพม.ลพบุรี ณ โรงเรียนขุนรามวิทยา โดยมีผอ.วรเทพ หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางฐิตินันท์ สุวรรณหงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , ผู้แทนสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.ห้วยขุนราม) ,ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.ห้วยขุนราม) ,ผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน) และนางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ โรงเรียนขุนรามวิทยา มีการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ใน 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส 100%